برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …


Continue
سه شنبه 1393/06/11 10 |- -|

دلمان خوش است که مینویسم و دیگــران می خـواننــد

و عــده ای می گـوینــد آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند

و بعضــی مـی خنــدنـد دلمــان خـوش اســت

به لــذت هــای کــوتـاه به دروغ هــایی که از راســت بـودن قشنــگ تـرند

به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند یـا کســی عاشقمــان شــود

با شــاخه گلی دل می بنــدیـم دلمــان خـوش می شــود

به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود

چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم و چــه ســــاده می شـکــنیم

همــــه چیـــز را.... mm داده

 

سه شنبه 1393/06/11 10 |- -|

لمس کن کلماتی ر اکه برایت می نویسم 

تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست 

تا بدانی نبودنت آزارم می دهد 

لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان

که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد 

لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است

لمس کن لحظه هایم را ...

تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم

لمس کن این با تو نبودنها را

 

سه شنبه 1393/06/11 9 |- sheyda -|

دوشنبه 1393/06/10 14 |- -|

زندگی شیرین است

قلمت را بردار

بنویس از همه خوبیها ، زندگی , عشق ، امید

و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا است

گل مریم ، گل رز

بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال

از تمنا بنویس

از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود

از غروبی بنویس که چون یاقوت و شقایق سرخ است

بنویس از لبخند

از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد

قلمت را بردار ، روی کاغذ بنویس :

زندگی با همه تلخی ها شیرین است

دوشنبه 1393/06/10 10 |- داداش وحید -|


Adinas